Dochód ze sprzedaży wspiera misje marianów

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DN. 1 STYCZNIA 2023 R.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MARIANUM Sp. z o.o.

 1. Marianum.sklep.pl

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MARIANUM Sp. z o.o., z siedzibą w: 02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000535639, NIP 521-36-86-159, Regon 360369479, adres strony internetowej: www. Marianum.sklep.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@marianum.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) oraz zasady prowadzenia przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej towarów i dostarczania treści cyfrowych w ramach sklepu internetowego (zwanego dalej e-Sklepem) działającej pod adresem: http://marianum.sklep.pl.
 2. Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w ramach e-Sklepu zawierane są wyłącznie przez stronę internetową Marianum.sklep.pl.
 3. Strona internetowa Marianum.sklep.pl stanowi własność Sprzedawcy, który jest uprawniony do wprowadzania na niej nowych treści, modyfikowania treści już istniejących oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych na tej stronie, a także do usunięcia tej strony w całości.
 4. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
  4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

 1. Sprzedawca - MARIANUM Sp. z o.o., z siedzibą w: 02-914 Warszawa, ul. Św. Bonifacego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000535639, NIP 521-36-86-159, Regon 360369479, adres strony internetowej: www. Marianum.sklep.pl, adres poczty elektronicznej, pod którą Sprzedawca przyjmuje uwagi i reklamacje: sklep@marianum.pl; nr telefonu DOK i reklamacji: 22 833 32 33;
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w e-Sklepie po zaakceptowaniu Regulaminu;
 3. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta oferowanych przez Sprzedawcę towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o koszty wysyłki; Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również umowy o prenumeratę, o której mowa w § 10 ust. 7 Regulaminu, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia Regulaminu;
 4. Cena - określona w złotych polskich kwota zapłaty brutto (uwzględniająca należne podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży lub dostarczenia Klientowi Treści Cyfrowych, zgodnie z Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych;
 5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
 7. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 8. DOK - Dział Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient – telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), albo w drodze korespondencji pisemnej – może uzyskać informacje na temat towarów lub Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę, e-Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji.
 9. Hasło - poufny ciąg znaków (liter lub cyfr) stanowiący indywidualne zabezpieczenie, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w tajemnicy. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Na życzenie Klienta Sprzedawca umożliwi odzyskanie zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach e-Sklepu;
 10. Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia towarów lub Treści Cyfrowych oferowanych do sprzedaży w e-Sklepu po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;
 11. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w e-Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93);
 12. Konto / Konto Klienta - panel udostępniany Klientowi po dokonaniu rejestracji w ramach e- Sklepu zgodnie z Regulaminem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności bądź usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła;
 13. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z e-Sklepu, umożliwiająca dokonanie zakupu towarów lub Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę, wpisanie Kodów Rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny oraz wyświetlenie łącznej kwoty do zapłaty (Ceny poszczególnych towarów lub Treści Cyfrowych, kosztów ich dostarczenia oraz wszelkich innych ewentualnych kosztów);
 14. Login - adres poczty elektronicznej Klienta podany zgodnie z procedurami obowiązującymi w e-Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 15. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej towarów, usług lub Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę;
 16. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach opisanych na stronie internetowej e-Sklepu lub w odrębnych regulaminach;
 17. Treść / Treści - teksty, pliki graficzne lub multimedialne, zawierające informacje o towarach, zdjęcia towaru, filmy promocyjne, opisy lub komentarze, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 18. Treści Cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o towarach oferowanych przez Sprzedawcę, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu;
 19. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych - umowa, zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu;
 20. Wymagania Techniczne: minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z e-Sklepu;
 21. Zamówienie: formularz udostępniony na stronie e-Sklepu, określający rodzaj i liczbę towarów lub Treści Cyfrowych, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

 

§ 3. Zasady korzystania z e-Sklepu

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach e-Sklepu oraz dokonywanie zakupów w e-Sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. e-Sklep przewiduje dwa sposoby składania i realizacji Zamówień:
  1. za pośrednictwem Konta Klienta - konto można założyć przed przystąpieniem do zakupów lub w ich trakcie, rejestracja konta klienta powoduje automatycznie założenie konta stałego klienta (umożliwia ono Klientowi śledzenie historii swoich zakupów);
  2. bez rejestracji konta Klienta - podając dane do wysyłki w odpowiednich formularzach.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga uprzedniej akceptacji Polityki prywatności.
 4. Utworzenie Konta Klienta oraz dokonywanie zakupów w e-Sklepu, w tym także zakupów bez rejestracji konta Klienta, wymaga posiadania przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konta Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Klienta danych prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką prywatności;
  3. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub e-Sklepu;
  5. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w wypadku Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-Sklepu, w tym składania Zamówień, jak również może zlikwidować Konto Klienta, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie przesyłek z Zamówionym towarem.
 8. Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez e-Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu: 22 833 32 33 oraz pod adresem e-mail: sklep@marianum.pl. Opłata, jaką ponosi Klient za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem, jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.
 9. Klient jest uprawniony do recenzowania towarów i Treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej e-Sklepu.
 10. Dodawanie recenzji podlega kontroli Sprzedawcy (moderatora). Moderatorowi przysługuje uprawnienie do zaakceptowania lub odrzucenia treści recenzji przesłanej przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do skracania recenzji oraz ich modyfikowania w zakresie poprawności językowej.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych na stronie internetowej e-Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z tych Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronach e-Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów e-Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji e-Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

§ 5. Informacje o Usługach

 1. Poprzez e-Sklep Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  1. umożliwia utworzenie Konta Klienta;
  2. umożliwia korzystanie z usług Koszyka;
  3. umożliwia przeglądanie Treści umieszczonych przez Sprzedawcę na stronach e-Sklepu;
  4. przesyła Newslettera na zasadach opisanych w § 7 (Usługa Newslettera) na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Na rzecz Klienta, który utworzył Konto Klienta, Sprzedawca dodatkowo świadczy bezpłatnie w ramach e-Sklepu następujące usługi:
  1. umożliwia składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży;
  2. dostosowuje treści reklamowe do zainteresowań danego Klienta;
  3. umożliwia weryfikację statusu złożonego Zamówienia;
  4. aktualizuje na bieżąco status złożonego Zamówienia;
  5. przechowuje i udostępnia Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historię zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach e-Sklepu, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 5. Sprzedawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi Konta Klienta oraz składania Zamówień w ramach e-Sklepu, a także potwierdzenie faktu przystąpienia Klienta do korzystania z usług świadczonych w ramach e-Sklep.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce prywatności.
 8. Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
 9. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach mobilnych.

 

§ 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych

 1. Poprzez e-Sklep Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w § 5 ust. 1 i 2 nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, opisanych w § 5 ust. 8 Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych wymaga akceptacji Regulaminu. W wypadku korzystania przez Klienta z e-Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Świadczenie usług elektronicznych w ramach Konta Klienta e-Sklepu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą jego Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy i wysłanie na adres Sprzedawcy albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy na adres: sklep@marianum.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których e-Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim wypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 

§ 7. Usługa Newslettera

 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez e-Sklep usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez:
  1. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera;

albo:

  1. zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w procesie rejestracji Konta Klienta.
 1. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach ustawień Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 2. Usługa Newslettera wymaga akceptacji przez Klienta Polityki prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą Polityką.
 3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Sprzedawca.
 4. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie dostarczania Newslettera poprzez:
  1. wybranie opcji "wypisz się" umieszczonej w Newsletterze

lub:

  1. zgłoszenie takiego żądania do DOK, z podaniem adresu e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter;

 

§ 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość usług elektronicznych

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu e-Sklepu spowodowane awarią systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu oraz opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Sprzedawca może zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

 

§ 9. Reklamacje usług elektronicznych

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@marianum.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

§ 10. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronach e-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę i każdego dnia tygodnia. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który zaakceptuje Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu;
  2. dodania wybranych towarów lub Treści Cyfrowych do Koszyka;
  3. wypełnienie formularza Zamówienia danymi wskazanymi w tym formularzu;
  4. wyboru sposobu Dostawy;
  5. wyboru sposobu zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;
  6. potwierdzenia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny oraz pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
 4. Do momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym także możliwość dodawania lub usuwania poszczególnych towarów.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem e-Sklepu.
 6. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość zatytułowaną: „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Tym samym potwierdzone zostaje otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcie Zamówienia do systemu e-Sklepu).
 8. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej: „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, co jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej w ust. 5.
 9. W wypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na jego adres e-mail.
 10. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.
 12. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu: „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki „Twoje zamówienia” dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (telefonicznie bądź poprzez e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulowania Zamówienia lub wprowadzenia w nim zmian w nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 14 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania bądź zmiany Zamówienia.
 13. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 12 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 13 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

 

§ 11. Ceny i promocje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen towarów i Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie e-Sklepie. Ceny podane w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta i Sprzedawcę wiążące.
 2. Ceny w e-Sklepie:
  1. zawierają wszelkie należne podatki, ale nie zawierają kosztów Dostawy, które są określane odrębnie;
  2. określone są w złotych polskich;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 3. W wypadku Dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna Cena może ulec zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie do wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.
 4. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, powyżej której Dostawa jest darmowa lub jej koszt jest okresowo obniżony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy adres Dostawy znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Całkowita kwota do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty Dostawy) może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych Sprzedawca każdorazowo określa w odrębnym komunikacie dotyczącym konkretnej Promocji.
 6. Promocje obowiązujące w e-Sklepie nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę towarów.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w Koszyku, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy oraz sposobu płatności.

 

§ 12. Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie internetowej e-Sklepu;
  2. płatność za pomocą karty płatniczej;
  3. przelew bankowym na konto e-Sklepu: rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, w wypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia zostaje ono anulowane;
  4. płatność za pobraniem: płatność dokonywana jest Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy;
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej termin na zapłatę za zamówione towary wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Niedokonanie płatności, pomimo upływu powyższego terminu, jest okolicznością powodującą, iż Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. W wypadku, gdy Klient nie dokona płatności przy dokonywaniu Dostawy (ust. 1 pkt 4 powyżej) lub przy odbiorze osobistym (ust. 1 pkt 5 powyżej) Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 3. Powyższe nie dotyczy płatności za Treści Cyfrowe. Płatność za Treści Cyfrowe może być dokonana wyłącznie poprzez system Przelewy24.pl.

 

§ 13. Dostawa

 1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane na terytorium Polski. W przypadku zamówień zagranicznych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Sprzedawca podaje w podsumowaniu Zamówienia, przed ostatecznym jego potwierdzeniem przez Klienta, orientacyjny (maksymalny) czas Dostawy.
 3. Przesyłka z zamówionymi towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, za pośrednictwem Dostawcy.
 4. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 5. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do DOK (telefonicznie lub poprzez e-mail) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu: „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w panelu: „Twoje zamówienia”, dostępnym z poziomu Konta Klienta.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności pracownika Dostawcy stanu przesyłki oraz - w wypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT dokumentującą dokonaną transakcję.
 10. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy wskazane w Zamówieniu złożonym przez Klienta pozostają dla Klienta wiążące.
 11. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie internetowej e-Sklepu w zakładce: „Koszty, sposoby i ograniczenia dostawy” oraz wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia, przed ostatecznym jego potwierdzeniem przez Klienta.

 

§ 14. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Konsumentowi towar - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@marianum.pl. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: MARIANUM SP. Z O. O., ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 10. Zwracany towar wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres: MARIANUM SP. Z O. O., ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:
  1. gdy Towar ma postać pliku audialnego bądź wizualnego oraz gdy jest zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (gdy opakowanie takiego Towaru zostało otwarte po dostarczeniu);
  2. w wypadku umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism;
  3. dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 15. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy jest wadliwy, Klient może złożyć u Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Reklamacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana na adres e-mail: sklep@marianum.pl lub – w wypadku reklamacji pisemnej - na adres: MARIANUM SP. Z O. O., ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien także przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Sprzedawcy: MARIANUM SP. Z O. O., ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W wypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi także udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego towaru do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 16. Treści Cyfrowe i Umowa o ich dostarczenie

 1. W wypadku złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie poprzez system Przelewy24.pl.
 2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 15 minut od uzyskania przez Zamówienie statusu: „Potwierdzone”, w formie odpowiednio zabezpieczonego i zaszyfrowanego linku przesyłanego na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem znajdują się na stronie internetowej e-Sklepu na podstronie (karcie) dotyczącej danej Treści Cyfrowej oraz w zakładce „eBooki i Audiobooki – zasadnicze informacje”.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy (terminu do odstąpienia od umowy).
 5. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego przystosowanym lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych na adres e-mail: sklep@marianum.pl. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 7. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien opisać w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczyny uzasadniające reklamację oraz podać dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 17. Dane osobowe

 1. Z chwilą zarejestrowania przez Klienta Konta w e-Sklepie lub zawarcia umowy o usługę Newslettera (zgodnie z § 7 Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą oraz prowadzenia przez Sprzedawcę akcji promocyjnych i działań marketingowych.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Klienta.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzana danych osobowych Klientów opisane są w Polityce prywatności.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W wypadku, gdy Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości zakupionego towaru, Treści Cyfrowej lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, a Sprzedawca nie uzna roszczenia konsumenta, Konsument może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 19. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie. W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o tej zmianie na stronie głównej e-Sklepu. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej e-Sklepu przez okres co najmniej 21 dni. Klienci, na rzecz których świadczone są usługi drogą elektroniczną zostaną powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich przy rejestracji Konta Klienta.
 2. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 01.08.2016 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu [ PDF ]

Załącznik nr 2 do Regulaminu [ PDF ]

Załącznik nr 3 do Regulaminu [ PDF ]

Załącznik nr 4 do Regulaminu [ DOCX ]

Załącznik nr 5 do Regulaminu [ DOCX ]

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl